Aktualności - Strona 2 z 2 - Adwokat Ireneusz Mikucki

Oczekiwanie na uchwałę TSUE w sprawie Frankowiczów. Czy żądanie przez banki opłaty za tzw. bezumowne korzystanie z kapitału w przypadku unieważnienia umowy kredytu przez sąd jest zasadne?

Coraz więcej osób występuje z powództwem o stwierdzenie nieważności umowy kredytu frankowego. Banki, chcąc chronić swoje interesy, zaczęły występować z powództwem o zapłatę tj. o zasądzenie na ich rzecz opłaty za tzw. bezumowne korzystanie z kapitału. Do tej pory, linia orzecznicza sądów w Polsce była jednolita, a takie powództwa podlegały oddaleniu. Dotychczas sądy w uzasadnieniach […]

Oczekiwanie na uchwałę TSUE w sprawie Frankowiczów. Czy żądanie przez banki opłaty za tzw. bezumowne korzystanie z kapitału w przypadku unieważnienia umowy kredytu przez sąd jest zasadne? Read More »

Wygrana kredytobiorców frankowych! Umowa z Bankiem Ochrony Środowiska nieważna (wyrok nieprawomocny).

14 marca 2022 roku, Sąd Okręgowy w Białymstoku wydał wyrok stwierdzający nieważność umowy kredytowej i zasądził płatność na rzecz kredytobiorców. To nasza pierwsza sprawa w przedmiocie kredytów frankowych. Pierwsza i ekspresowa. Rozprawa przed sądem trwałą zaledwie 40 minut! To głównie zasługa wiedzy i dobrego, merytorycznego przygotowania do zagadnienia kredytów konsumenckich przeznaczonych na cele mieszkaniowe, indeksowanych

Wygrana kredytobiorców frankowych! Umowa z Bankiem Ochrony Środowiska nieważna (wyrok nieprawomocny). Read More »

Czy pokrzywdzonemu przysługuje zwrot faktycznie poniesionych wydatków w przypadku, gdy pokrzywdzony nie skorzystał z oferty najmu pojazdu zastępczego od ubezpieczyciela OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, oferującemu mu bezpłatnie pojazd zastępczy według stawek niższych od stosowanych  przez wynajmującego?

Odpowiedź na to pytanie ma kluczowe znaczenie dla pokrzywdzonych, a także warsztatów naprawczych oferujących pokrzywdzonym samochody zastępcze. Ubezpieczyciele często nadużywają swojej silniejszej pozycji rynkowej, organizacyjnej i marketingowej, proponując pokrzywdzonym niekorzystne oferty najmu pojazdu zastępczego, często uzależniając koszt takiego najmu od skorzystania z oferty ubezpieczyciela. Dzieje się to najczęściej w ten sposób, że ubezpieczyciel proponuje, aby

Czy pokrzywdzonemu przysługuje zwrot faktycznie poniesionych wydatków w przypadku, gdy pokrzywdzony nie skorzystał z oferty najmu pojazdu zastępczego od ubezpieczyciela OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, oferującemu mu bezpłatnie pojazd zastępczy według stawek niższych od stosowanych  przez wynajmującego? Read More »

Nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika

Możliwość nadania klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika została uregulowana w art. 787 kpc. Przepis art. 7761 kpc stanowi, że tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko dłużnikowi pozostającemu w związku małżeńskim jest podstawą do prowadzenia egzekucji nie tylko z majątku osobistego dłużnika, lecz także z pobranego przez niego wynagrodzenia za pracę lub dochodów uzyskanych z prowadzonej przez niego

Nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika Read More »

Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń wynikająca z ubezpieczenia OC obejmuje szkody wyrządzone w wyniku pracy urządzenia zamontowanego w pojeździe także wtedy, gdy w chwili wyrządzenia szkody pojazd nie pełnił funkcji komunikacyjnej

18 sierpnia 2020 roku Rzecznik Finansowy wystąpił do Sądu Najwyższego z wnioskiem o podjęcie uchwały mającej na celu rozstrzygnięcie wątpliwości i rozbieżności orzeczniczej w odniesieniu do zakresu odpowiedzialności z umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone ruchem pojazdów wielofunkcyjnych np. koparek, spycharek, ciągników rolniczych z podpiętymi urządzeniami rolniczymi. Dnia 14

Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń wynikająca z ubezpieczenia OC obejmuje szkody wyrządzone w wyniku pracy urządzenia zamontowanego w pojeździe także wtedy, gdy w chwili wyrządzenia szkody pojazd nie pełnił funkcji komunikacyjnej Read More »

Ugoda pozasądowa- jak to napisać?

Ugoda pozasądowa jest porozumieniem stron, które czynią względem siebie ustępstwa w zakresie istniejącego pomiędzy nimi stosunku prawnego, w celu aby: uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku, lub zapewnić wykonanie stosunku prawnego, lub uchylić spór istniejący pomiędzy stronami bądź spór mogący powstać na podstawie stosunku prawnego. (art. 917 kodeksu cywilnego) Co powinno się

Ugoda pozasądowa- jak to napisać? Read More »

Dozór elektroniczny

Dozór elektroniczny umożliwia odbycie kary pozbawienia wolności na wolności, poza zakładem karnym. „Wolność” jest w odpowiedni sposób ograniczona, jednakże skazany nie jest wyeliminowany ze społeczeństwa i może kontynuować swoje dotychczasowe życie. Skazany może pracować zarobkowo, prowadzić gospodarstwo rolne, opiekować się swoimi dziećmi dbać o zdrowie i sprawność fizyczną, oddać się kultowi religijnemu. Skazany nie zostaje

Dozór elektroniczny Read More »

Czy w przypadku śmierci pracownika, świadectwo pracy przekazywane jest rodzinie zmarłego?

Nie. W przypadku śmierci pracownika, pracodawca zobowiązany jest do sporządzenia świadectwa pracy i włączenia ich do akt osobowych zmarłego pracownika. Świadectwo pracy jest wydawane na wniosek małżonka lub innej osoby uprawnionej do ubiegania się o rentę rodzinną w myśl przepisów o emeryturze i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku braku takich osób, świadectwo może

Czy w przypadku śmierci pracownika, świadectwo pracy przekazywane jest rodzinie zmarłego? Read More »

Odprawa pośmiertna- komu i w jakiej wysokości?

Zgodnie z art. 93 kodeksu pracy- odprawa pośmiertna jest wypłacana wówczas, gdy pracownik zmarł w czasie trwania stosunku pracy lub po jego zakończeniu ( gdy śmierć nastąpiła w czasie pobierania zasiłku z tytułu niezdolności do pracy w skutek choroby). Odprawa jest wypłacana rodzinie zmarłego pracownika. Prawo do odprawy pośmiertnej przysługuje bez względu na to, jaka

Odprawa pośmiertna- komu i w jakiej wysokości? Read More »

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to pojęcie o którym słyszał już prawie każdy. Upadłość osoby fizycznej naprzestrzeniu kilku ostatnich lat zyskała na popularności. Wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ustalenie przyczyny powstania stanu niewypłacalności oraz rzetelna współpraca z syndykiem, dawała dużą szansę na oddłużenie i rozpoczęcie nowego życia. Zaczynając od początku, upadłość konsumencka nazywana jest potocznie oddłużeniem. W uproszczeniu,

Upadłość konsumencka Read More »