Czy w przypadku śmierci pracownika, świadectwo pracy przekazywane jest rodzinie zmarłego? - Adwokat Ireneusz Mikucki

Czy w przypadku śmierci pracownika, świadectwo pracy przekazywane jest rodzinie zmarłego?

Nie. W przypadku śmierci pracownika, pracodawca zobowiązany jest do sporządzenia świadectwa pracy i włączenia ich do akt osobowych zmarłego pracownika.

Świadectwo pracy jest wydawane na wniosek małżonka lub innej osoby uprawnionej do ubiegania się o rentę rodzinną w myśl przepisów o emeryturze i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku braku takich osób, świadectwo może być wydawane innej osobie będącej spadkobiercą pracownika.

Wniosek o wydanie świadectwa pracy może być złożony w wersji papierowej lub elektronicznej. Pracodawca ma obowiązek wydać świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna:

§5 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30 grudnia 2016 roku w sprawie świadectw pracy ( tj. Dz. U. 2020 poz. 1862).