Sąd Najwyższy po stronie frankowiczów! - Adwokat Ireneusz Mikucki

Sąd Najwyższy po stronie frankowiczów!

28 kwietnia 2022 roku (sygn. akt III CZP 40/22), Sąd Najwyższy wydał kolejne korzystne rozstrzygnięcie dla frankowiczów. W swoim orzeczeniu uznał mechanizm wyliczenia rat oraz wysokość zobowiązania w kredytach frankowych za sprzeczne z naturą stosunku prawnego kredytu indeksowanego.

Sąd Najwyższy po raz kolejny bierze stronę konsumentów, którzy zaciągnęli kredyty frankowe.

To orzeczenie jest niezmiernie ważne nie tylko ze względu na konsumentów, ale także dla przedsiębiorców.

Dlaczego?

Art. 353¹ kodeksu cywilnego, opisujący zasadę swobody umów, zawiera w swej treści tzw. klauzulę generalną- właściwości (natury) stosunku zobowiązaniowego. Skoro więc mechanizm wyliczenia rat oraz wysokość zobowiązania w kredytach frankowych jest sprzeczna z naturą stosunku pranego, to w stosunku do przedsiębiorców złamana została zasada swobody umów.

Na kanwie toczącego się procesu, Sąd Apelacyjny w Warszawie (sygn. akt VI ACa 1006/19) dostrzegł zagadnienie prawne i zwrócił się do Sądu Najwyższego z pytaniem:

„Czy w świetle art. 3531 k.c. w zw. z art. 69 ust. 1 i 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe – w wersji sprzed nowelizacji ustawą z dn. 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, zgodne z naturą stosunku prawnego kredytu indeksowanego do waluty obcej są zapisy umowy i stanowiącego jej część regulaminu, w których kredytodawca jest upoważniony do jednostronnego określenia kursu waluty (bez odniesienia do obiektywnych i weryfikowalnych kryteriów), która została wskazana, jako właściwa do wyliczenia wysokości zobowiązania kredytobiorcy oraz ustalenia wysokości poszczególnych rat kredytu i ich zaliczenia na poczet zobowiązania kredytowego?”

Sąd Najwyższy podjął uchwałę, w której stwierdził że:

„Sprzeczne z naturą stosunku prawnego kredytu indeksowanego do waluty obcej są postanowienia, w których kredytodawca jest upoważniony do jednostronnego oznaczenia kursu waluty właściwej do wyliczenia wysokości zobowiązania kredytobiorcy oraz ustalenia wysokości rat kredytu, jeżeli z treści stosunku prawnego nie wynikają obiektywne i weryfikowalne kryteria oznaczenia tego kursu. Postanowienia takie, jeśli spełniają kryteria uznania ich za niedozwolone postanowienia umowne, nie są nieważne, lecz nie wiążą konsumenta w rozumieniu art. 3851 k.c.”

 Drogi frankowiczu, nie czekaj z pozwem i już dziś weź sprawy w swoje ręce. Skorzystaj z pomocy profesjonalistów. Życie bez kredytu jest w zasięgu twoich dłoni.