Odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot - Adwokat Ireneusz Mikucki

Odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

Rozpoczęły się wakacje, a zatem nadszedł czas na zasłużony i długo wyczekiwany odpoczynek. Wiele osób zdecyduje się na podróż samolotem. Czy podróżny ma jakieś prawa w związku z opóźnionym bądź odwołanym rejsem powietrznym?

Podstawa prawna odpowiedzialności.

Odpowiedzialność linii lotniczych reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261/2004 ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów. Wskazane wyżej Rozporządzenie uchyliło rozporządzenie (EWG) nr 295/19.

Kiedy Rozporządzenie ma zastosowanie?

Rozporządzenie WE 261/2004 ma zastosowanie, w stosunku do:

 • pasażerów odlatujących z lotniska znajdującego się na terytorium Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej,
 • do pasażerów odlatujących z lotniska znajdującego się w kraju trzecim i lądującym na lotnisku państwa będącego członkiem Unii Europejskiej,

Kiedy można ubiegać się o rekompensatę za opóźniony lot?

Aby móc ubiegać się o odszkodowanie za odwołany lub opóźniony lot muszą zaistnieć łącznie następujące czynniki:

 • lot musi być opóźniony o co najmniej 3 godziny

Zgodnie z rozporządzeniem odszkodowanie przysługuje w sytuacji, gdy samolot na miejsce docelowe  nie dotrze co najmniej 3 godziny później  w stosunku do lotu pierwotnego. Ważne, żeby zanotować moment otwarcia pierwszych drzwi samolotu umożliwiających opuszczenie maszyny, a nie jej uziemienia.

 • opóźnienie nie wynika z nadzwyczajnych okoliczności

Linie lotnicze nie odpowiadają za opóźnienia, które są od nich nienależne. Rekompensata za odwołany lot nie należy się jeżeli jest przyczyna wynika z tzw. siły wyższej. Do tej kategorii można zaliczyć m. in. złe warunki meteorologiczne, atak terrorystyczny, wojnę, strajk pracowników lotniska. W przypadku opóźnienia lotu o co najmniej 3 godziny warto wystąpić do przewoźnika lotniczego o pisemne oświadczenia, w którym podana będzie przyczyna opóźnienia.

 • nie minął termin przedawnienia roszczenia

Rozporządzenie nie przewiduje jednolitego terminu przedawnienia.  W przypadku odszkodowania za opóźniony lot stosuje się termin przewidziany w danym Państwie Członkowskim, w Polsce jest to zaledwie rok od daty lotu.

„Roszczenie o odszkodowanie przewidziane w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz.U. UE. L. 2004.46.1), przedawnia się w terminie rocznym na podstawie art. 778 k.c.”- Uchwała SN z 17.03.2017 r., III CZP 111/16, OSNC 2018, nr 1, poz. 5.

Ile wynosi odszkodowanie?

Wysokość odszkodowania ustalone jest ryczałtowo. Wysokość rekompensaty uzależniona jest od długości lotu wyrażonych w kilometrach.

Pasażerowi otrzymają odszkodowanie w wysokości:

 • 250 EUR- w przypadku lotu do 1 500 km,
 • 400 EUR- w przypadku lotu o długości od 1 500 do 3 500 kilometrów,
 • 600EUR- dla lotów o długości powyżej 3 500 kilometrów.

Odszkodowanie wypłacane jest w gotówce, elektronicznym przekazem bankowym, czekiem bankowym bądź w bonach podróżnych lub w innej formie usługi- o ile pasażer wyraził na to pisemną zgodę.

Przyznanie rekompensaty na podstawie Rozporządzenia nie narusza praw pasażerów do dochodzenia dalszego odszkodowania. 

Przewoźnik lotniczy może ograniczyć odszkodowanie o 50% jeżeli zaoferował pasażerom zmianę planu podróży do ich miejsca docelowego na alternatywny lot. Czas trwania alternatywnego lotu nie może przekraczać w stosunku do lotu pierwotnego:

 • 2 godzin- dotyczy lotów o długości do 1 500 km,
 • 3 godzin- dotyczy wszystkich lotów do Państw członkowskich Unii Europejskiej dłuższych niż 1 500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1 500 do 3 500 kilometrów,
 • 4 godziny- w przypadku innych lotów,

Niedopuszczalne są jakiekolwiek wyłączenia skutkujące uchyleniem się przewoźnika lotniczego od odpowiedzialności. Ograniczenie takie może nastąpić w wyniku klauzuli wyłączającej lub w umowie przewozu. Jeżeli pomimo tego wspomniana klauzula wyłączająca lub ograniczająca odpowiedzialność zostanie zastosowana wobec pasażera  lub gdy pasażer nie został prawidłowo poinformowany o swoich prawach, skutkiem czego zgodził się na odszkodowanie niższe od przewidzianych w rozporządzeniu- jest on uprawniony do podjęcia niezbędnych kroków przed sądami lub właściwymi organami w celu uzyskania odszkodowania uzupełniającego.

Jeżeli przewoźnik umieści pasażera w klasie wyższej, niż ta na jaką był wykupiony bilet- rekompensata nie przysługuje.

Jeżeli przewoźnik umieści pasażera w klasie niższej, przewoźnik lotniczy zobowiązany jest do zwrotu:

 • 30% ceny biletu- dotyczy lotów do 1 500 kilometrów,
 • 50% ceny biletu- dotyczy wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1 500 kilometrów (z wyjątkiem lotów pomiędzy Państwami Członkowskimi a francuskimi departamentami zamorskimi) oraz w przypadku wszystkich innych lotów od 1 500 kilometrów do 3 500 kilometrów,
 • 75% ceny biletu- w innych przypadkach

Jakie masz prawa w przypadku opóźnionego lotu?

 • posiłki oraz napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania,
 • zakwaterowanie w hotelu (jeżeli występuje konieczność pobytu chociaż 1 nocy, zachodzi konieczność pobytu dłuższego niż planowany przez pasażera)
 • dwie rozmowy telefoniczne ( bezpłatnie),
 • dwie przesyłki faksowe lub e-mailowe.

Przewoźnik lotniczy ma obowiązek informowania pasażerów o przysługujących im prawach. Jeżeli przewoźnik lotniczy nie zapewnia ci noclegu czy wyżywienia, masz prawo do otrzymania rekompensaty w związku z poniesieniem przez Ciebie kosztów. Zwrot możliwy jest w oparciu o faktury czy paragony.

Kiedy można ubiegać się rekompensaty z odwołany lot?

Możesz ubiegać się o odszkodowanie za odwołany lot. Odpowiedzialność przewoźnika jest jednak wyłączona, gdy:

 • pasażer został poinformowanie o odwołanym locie co najmniej na dwa tygodnie przez planowanym czasem odlotu, bądź,
 • pasażer został poinformowany o odwołaniu lotu w okresie od 2 tygodni do 7 dni przed planowanym odlotem i zaoferowano mu zmianę planu podróży, umożliwiający mu wylot najpóźniej dwie godziny przed planowanym czasem odlotu i dotarcie do miejsca docelowego najwyżej cztery godziny po planowanej godzinie przylotu,
 • pasażerowie zostali poinformowani o odwołaniu w okresie krótszym niż siedem dni przed planowanym czasie odlotu i została im zaoferowana zmiana planu podróży, umożliwiająca im wylot nie więcej niż godzinę przed planowanym czasem odlotu i dotarcie do miejsca docelowego najwyżej dwie godziny po planowanym czasie przylotu.

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu.

Wszelkie zamieszczone na stronie Kancelarii treści mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią opinii prawnej ani porady prawnej. Treści artykułów mogą nie uwzględniać wszystkich aspektów istotnych dla danego zagadnienia oraz mogą zawierać stanowiska nie  podzielane przez sądy, organy  administracji publicznej lub inne instytucje, bądź też mogły stać się nieaktualne z powodu zmiany prawa lub  linii orzecznictwa. Kancelaria oraz autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody  powstałe w związku z podejmowaniem lub nie podejmowaniem przez osoby trzecie jakichkolwiek czynności na podstawie treści zamieszczonych na stronie Kancelarii  publikacji.